mechanika_sprendimai

 

Sprendžiamų uždavinių sąrašas

Patyrusių, aukštos kvalifikacijos ekspertų komandos pagalba yra prieinama 24 valandas per parą. Detalūs sprendimai, pagalba su užduotimis arba projektu, išsamūs paaiškinimai ir konsultacijos online, pagalba internetu per koliokviumus ir egzaminus.

Pasirinkite sritį:

Matematika
Statistika
Fizika
Teorinė Mechanika
Medžiagų Atsparumas
Statybinė Mechanika
Elektrotechnika
Skysčių Mechanika
Mašinų elementų kursinis projektavimas

MATEMATIKA

 • Matricos ir determinantai, tiesinių lygčių sistemos (Gauso, Gauso Žordano, Kramerio, atvirkštinės matricos sprendimo metodai)
 • Analizinė geometrija: tiesė ir plokštuma
 • Antros eilės kreivės: apskritimas, elipsė, hiperbolė, parabolė
 • Antros eilės paviršiai: sfera, elipsoidas, hiperboloidas, cilindras, kūgis
 • Vektorinė algebra
 • Ribos (neapibrėžtumai, Lopitalio taisyklė)
 • Funkcijos išvestinė ir diferencialas, jų taikymas
 • Funkcijos tyrimas ir grafiko braižymas
 • Daugelio kintamųjų funkcijos, dalinės išvestinės
 • Integralai (vieno kintamojo, dvilypiai, trilypiai, kreiviniai, paviršiniai) ir jų taikymas (apriboto ploto, sukibio tūrio, kreivės lanko ilgio skaičiavimai)
 • Eilutės (konvergavimo požymiai: palyginimo, Dalambero, Koši, Raabe, Leibnico, integralinis; eilutės suma, alternuojančios eilutės; absoliutus ir reliatyvus konvergavimas; konvergavimo sritis ir spindulys; funkcinės eilutės)
 • Teiloro, Makloreno, Furje, Lorano eilutės
 • Diferencialinės lygtys (pirmos eilės, su atskiriamais kintamaisiais, pilnų diferencialų, homogeninės, tiesinės, Bernulio; antros eilės: homogeninės su pastoviais koeficientais, nehomogeninės)
 • Lauko teorija, operacinis skaičiavimas (Nabla, Laplaso operatorius, gradientas, divergencija, rotorius)
 • Laplaso transformacija: vaizdų ir pirmavaizdžių radimas, diferencialinių lygčių sprendimas operatoriniu metodu
 • Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija: rezidiumų skaičiavimas, funkcijų skleidimas Lorano eilute
 • Tiesinio optimizavimo uždaviniai (grafinis sprendimo metodas, simplekso metodas)
 • Skaitiniai metodai (Rungės ir Kuto metodas), taikomoji matematika
 • Netiesinių lygčių sprendimas: šaknų atskyrimo metodai, pusiaukirtos metodas, paprastųjų iteracijų metodas, Niutono (liestinių) metodas, kirstinių metodas
 • Tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodai: Gauso, perkelties, Choleckio ir Zeidelio metodai
 • Interpoliavimas ir aproksimavimas: Niutono interpoliacinė formulė, Lagranžo interpoliacinis daugianaris, mažiausių kvadratų metodas

STATISTIKA

 • Kombinatorika: gretiniai, deriniai, kėliniai
 • Tikimybių teorija
 • Diskretieji ir tolydieji atsitiktiniai dydžiai
 • Pasiskirstymo ir tankio funkcijos
 • Imties skaitinės charakteristikos: vidurkis, dispersija, standartinis nuokrypis, moda, mediana
 • Diskretieji skirstiniai: binominis skirstinys, Puasono skirstinys, geometrinis skirstinys
 • Tolydieji skirstiniai: tolygusis skirstinys, normalusis (Gauso) skirstinys, eksponentinis skirstinys, chi skirstinys, Stjudento skirstinys, Fišerio skirstinys
 • Pasikliautinieji intervalai
 • Parametrinių ir neparametrinių hipotezių tikrinimas
 • Regresinė analizė, koreliacija

 

FIZIKA

 • Mechanika (statika, kinematika, dinamika)
 • Molekulinė fizika ir termodinamika
 • Elektra ir magnetizmas
 • Optika
 • Atomo ir branduolio fizika
 • Kvantinė mechanika
 • Laboratorinių darbų aprašymas, apipavidalinimas kompiuteriu, paklaidų skaičiavimas ir išvadų formulavimas

TEORINĖ MECHANIKA

Statika

 • Jėgų sistemos pusiausvyros lygtys, atraminių reakcijų skaičiavimas (susikertančių jėgų sistema, plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistema, erdvinė jėgų sistema)
 • Dviejų kūnų sistema (sujungti šarnyru arba slankiąja mova)
 • Kūnų sistemos pusiausvyra
 • Erdvinė gembė
 • Trijų atkarpų sija
 • Virtualių poslinkių principas
 • Plokščios figūros svorio centras
 • Geometriniai skerspjūvių rodikliai

Kinematika

 • Plokščiojo mechanizmo kinematinė analizė
 • Mechanizmo taškų greičiai ir pagreičiai (tangentinis, normalinis, pilnutinis)
 • Plokščiai judančio kūno taškų greičių ir pagreičių skaičiavimas
 • Daugialaipsnės pavaros kinematinis skaičiavimas

Dinamika

 • Kūnų judėjimo lygtys
 • Taško dinamikos teoremų taikymas
 • Mechaninės sistemos kinetinės energijos kitimo teorema
 • Judėjimo diferencialinių lygčių integravimas

MEDŽIAGŲ ATSPARUMAS

 • Tempiamo-gniuždomo laiptuoto strypo skaičiavimas
 • Strypinės konstrukcijos tikrinamasis ir projektinis uždavinys
 • Skerspjūvių geometriniai rodikliai: svorio centras, statiniai momentai, inercijos momentai, atsparumo momentai
 • Gembinės sijos stiprumo skaičiavimas; sijos stiprumas ir standumas
 • Dviatramės sijos skaičiavimas
 • Įtempimų būvio analizė
 • Erdvinio rėmo projektavimas
 • Dinaminis deformavimas

 

STATYBINĖ MECHANIKA

 • Statiškai išsprendžiamų lenkiamų sistemų skaičiavimas
 • Santvaros skaičiavimas
 • Statiškai neišsprendžiamo rėmo skaičiavimas

 

ELEKTROTECHNIKA

 • Ekvivalentinės grandinės sudarymas ir supaprastinimas: nuoseklus ir lygiagretus elementų jungimas, mišrus elementų jungimas
 • Kirchofo dėsniai, galių balansas
 • Kintamosios srovės elektrinių grandinių analizė
 • Įtampų, srovių ir galių vektorinė diagrama
 • Trifazės grandinės skaičiavimas kai imtuvas sujungtas žvaigžde arba trikampiu
 • Trifaziai asinchroniniai varikliai


 

SKYSČIŲ MECHANIKA

 • Užtvankos skaičiavimas
 • Debito skaičiavimas
 • Bernulio lygties grafikas: pjezometrinė ir hidrodinaminė linija


 

MAŠINŲ ELEMENTŲ KURSINIS PROJEKTAVIMAS

 • Kinematinės schemos sudarymas
 • Elektros variklio parinkimas
 • Pavarų perdavimo skaičiaus nustatymas
 • Velenų projektinis ir tikrinamasis skaičiavimai
 • Guolių parinkimo ir darbingumo patikrinamasis skaičiavimai
 • Cilindrinės krumpliaratinės pavaros skaičiavimas
 • Diržinės pavaros skaičiavimas
 • Grandininės pavaros skaičiavimas
 • Reduktoriaus surinkimo brėžinys