uzdaviniu_kategorijos

 

Sprendžiamų uždavinių sąrašas

Kategorijų nuorodos


Matematika
Statistika
Fizika
Teorinė Mechanika
Medžiagų Atsparumas
Statybinė Mechanika
Elektrotechnika
Skysčių Mechanika
Mašinų elementų kursinis projektavimas

MATEMATIKA

 • Matematinio modeliavimo paketai: MAPLE, MathCAD, MATLAB, Maxima
 • Matricos ir determinantai, tiesinių lygčių sistemos (Gauso, Gauso Žordano, Kramerio, atvirkštinės matricos sprendimo metodai)
 • Analizinė geometrija
 • Antros eilės kreivės: apskritimas, elipsė, hiperbolė, parabolė
 • Antros eilės paviršiai: sfera, elipsoidas, hiperboloidas, cilindras, kūgis
 • Vektorinė algebra, veiksmai su vektoriais
 • Ribos (neapibrėžtumai, Lopitalio taisyklė)
 • Funkcijos išvestinė ir diferencialas, jų taikymas
 • Funkcijos tyrimas ir grafiko braižymas
 • Daugelio kintamųjų funkcijos, dalinės išvestinės
 • Integralai (vieno kintamojo, dvilypiai, trilypiai, kreiviniai, paviršiniai) ir jų taikymas (apriboto ploto, sukibio tūrio, kreivės lanko ilgio skaičiavimai)
 • Eilutės (konvergavimo požymiai: palyginimo, Dalambero, Koši, Raabe, Leibnico, integralinis; eilutės suma, alternuojančios eilutės; absoliutus ir reliatyvus konvergavimas; konvergavimo sritis ir spindulys; funkcinės eilutės)
 • Teiloro, Makloreno, Furje, Lorano eilutės
 • Diferencialinės lygtys (pirmos eilės, su atskiriamais kintamaisiais, pilnų diferencialų, homogeninės, tiesinės, Bernulio; antros eilės: homogeninės su pastoviais koeficientais, nehomogeninės)
 • Lauko teorija, operacinis skaičiavimas (Nabla, Laplaso operatorius, gradientas, divergencija, rotorius)
 • Laplaso transformacija: vaizdų ir pirmavaizdžių radimas, diferencialinių lygčių sprendimas operatoriniu metodu
 • Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija: rezidiumų skaičiavimas, funkcijų skleidimas Lorano eilute
 • Tiesinio optimizavimo uždaviniai (grafinis sprendimo metodas, simplekso metodas)
 • Skaitiniai metodai (Rungės ir Kuto metodas), taikomoji matematika
 • Netiesinių lygčių sprendimas: šaknų atskyrimo metodai, pusiaukirtos metodas, paprastųjų iteracijų metodas, Niutono (liestinių) metodas, kirstinių metodas
 • Tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodai: Gauso, perkelties, Choleckio ir Zeidelio metodai
 • Interpoliavimas ir aproksimavimas: Niutono interpoliacinė formulė, Lagranžo interpoliacinis daugianaris, mažiausių kvadratų metodas

 

STATISTIKA

 • Kombinatorika ir tikimybių teorija
 • Diskretieji ir tolydieji atsitiktiniai dydžiai
 • Pasiskirstymo ir tankio funkcijos
 • Imties skaitinės charakteristikos: vidurkis, dispersija, standartinis nuokrypis, moda, mediana, eksceso ir asimetrijos koeficientas
 • Diskretieji skirstiniai: binominis, Puasono, geometrinis skirstinys
 • Tolydieji skirstiniai: tolygusis, normalusis (Gauso), eksponentinis, chi skirstinys, Stjudento skirstinys, Fišerio skirstinys
 • Pasikliautinieji intervalai ir taškiniai įverčiai
 • Parametrinių ir neparametrinių hipotezių tikrinimas
 • Regresinė analizė, koreliacija

 

FIZIKA

 • Mechanika (statika, kinematika, dinamika)
 • Molekulinė fizika ir termodinamika
 • Elektra ir magnetizmas
 • Optika
 • Atomo ir branduolio fizika
 • Kvantinė mechanika
 • Laboratorinių darbų aprašymas, apipavidalinimas kompiuteriu, paklaidų skaičiavimas ir išvadų formulavimas

TEORINĖ MECHANIKA

Statika

 • Jėgų sistemos pusiausvyros lygtys, atraminių reakcijų skaičiavimas (susikertančių jėgų sistema, plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistema, erdvinė jėgų sistema)
 • Dviejų kūnų sistema (sujungti šarnyru arba slankiąja mova)
 • Kūnų sistemos pusiausvyra
 • Erdvinė gembė
 • Trijų atkarpų sija
 • Virtualių poslinkių principas
 • Plokščios figūros svorio centras
 • Geometriniai skerspjūvių rodikliai

Kinematika

 • Plokščiojo mechanizmo kinematinė analizė
 • Mechanizmo taškų greičiai ir pagreičiai (tangentinis, normalinis, pilnutinis)
 • Plokščiai judančio kūno taškų greičių ir pagreičių skaičiavimas
 • Daugialaipsnės pavaros kinematinis skaičiavimas

Dinamika

 • Kūnų judėjimo lygtys
 • Taško dinamikos teoremų taikymas
 • Mechaninės sistemos kinetinės energijos kitimo teorema
 • Judėjimo diferencialinių lygčių integravimas

 

MEDŽIAGŲ ATSPARUMAS

 • Tempiamo-gniuždomo laiptuoto strypo skaičiavimas
 • Strypinės konstrukcijos tikrinamasis ir projektinis uždavinys
 • Skerspjūvių geometriniai rodikliai: svorio centras, statiniai momentai, inercijos momentai, atsparumo momentai
 • Gembinės sijos stiprumo skaičiavimas; sijos stiprumas ir standumas
 • Dviatramės sijos skaičiavimas
 • Įtempimų būvio analizė
 • Erdvinio rėmo projektavimas
 • Dinaminis deformavimas

 

STATYBINĖ MECHANIKA

 • Statiškai išsprendžiamų lenkiamų sistemų skaičiavimas
 • Santvaros skaičiavimas
 • Daugiaatramė sija
 • Plokščio statiškai išsprendžiamo rėmo skaičiavimas
 • Statiškai neišsprendžiamo rėmo skaičiavimas

 

ELEKTROTECHNIKA

 • Ekvivalentinės grandinės sudarymas ir supaprastinimas: nuoseklus ir lygiagretus elementų jungimas, mišrus elementų jungimas
 • Kirchofo dėsniai, galių balansas
 • Kintamosios srovės elektrinių grandinių analizė
 • Įtampų, srovių ir galių vektorinė diagrama
 • Trifazės grandinės skaičiavimas kai imtuvas sujungtas žvaigžde arba trikampiu
 • Trifaziai asinchroniniai varikliai

 

SKYSČIŲ MECHANIKA

 • Užtvankos skaičiavimas
 • Debito skaičiavimas
 • Bernulio lygties grafikas: pjezometrinė ir hidrodinaminė linija

 

MAŠINŲ ELEMENTŲ KURSINIS PROJEKTAVIMAS

 • Kinematinės schemos sudarymas
 • Elektros variklio parinkimas
 • Pavarų perdavimo skaičiaus nustatymas
 • Velenų projektinis ir tikrinamasis skaičiavimai
 • Guolių parinkimo ir darbingumo patikrinamasis skaičiavimai
 • Cilindrinės krumpliaratinės pavaros skaičiavimas
 • Diržinės pavaros skaičiavimas
 • Grandininės pavaros skaičiavimas
 • Reduktoriaus surinkimo brėžinys
(Visited 8,066 times, 1 visits today)