Elektrostatika

Elekstrostaikos uždavinių sprendimų pavyzdžiai Elektros krūviai ir jų sąveika. Kūlono dėsnis. Elektrinis laukas. Elektrinis dipolis ir jo laukas. Elektrostatinio lauko taško potencialas. Ryšys tarp lauko stiprumo ir įtampos. Potencialo gradientas. Darbas nevienalyčiame elektriniame lauke. Laidininkai ir dielektrikai elektriniame lauke. Laidininko elektrinė talpa. Kondensatoriai. Įkrauto kondensatoriaus energija.

Molekulinė fizika ir termodinamika

Molekulinės fizikos ir termodinamikos pagrindai Pagrindinė idealiųjų dujų būsenos lygtis. Pagrindinė molekulinės kinetinės teorijos lygtis. Idealiųjų dujų dėsniai. Pirmasis ir antrasis termodinamikos dėsnis. Izoprocesai: izoterminis, izobarinis, izochorinis, adiabatinis procesai. Šiluminė mašina, šiluminio variklio naudingumo koeficientas. Karno ciklas. Šilumos balanso lygtis. Santykinė ir absoliutinė oro drėgmė.

Mechanika: statika, kinematika, dinamika

Mechanikos uždaviniai Slenkamasis judėjimas: tolyginis tiesiaeigis, netolyginis judėjimas, tolygiai kintamas judėjimas. Sukamasis judėjimas: kampinis greitis ir pagreitis, tangentinis, normalinis ir pilnutinis pagreitis, trajektorijos kreivumo spindulis. Judesio kiekio tvermės dėsnis. Mechaninės energijos tvermės dėsnis. Darbas ir galia. Jėgos momentas ir judesio kiekio momentas. Kūno inercijos momentas. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis.